Áo quan gỗ vàng tâm cao cấp(thiên 11 địa 10 thành 10)

.