Áo quan gỗ dổi kích Thước (thiên dày 25 đáy dày12 thành 7)

.