Quách gỗ vàng tâm tốt nhất ( thiên dày 10 địa dày 8 thành dày8)

.