tiểu quách gỗ vàng tâm phương nam ( thiên 10 thành 8 địa 8)

.