tiểu quách gỗ vàng tâm – thiên 15 thành 10 đáy 10

.