Quách gỗ vàng tâm cực đẹp (thiên dày 12 địa dày 10 thành dày 10)

.