quách gỗ vàng tâm thiên dày 10 địa dày 8 đáy dày 8

.