quách gỗ vàng tâm – thiên dày 10 thành 8 đáy dày 8

.