quách gỗ vàng tâm thiên dày 15 địa dày 10 thành dày 10

.