tiểu quách gỗ vàng tâm Phương Nam ( thiên 10 thành 7 địa 7)

.