tiểu quách gỗ vàng tâm thiên dày 10 địa dày 8 thành dày 8

.