Quách gỗ vàng tâm bán tại Hải Dương( thiên dày 10 địa dày 10 thành dày 10)

.